addLink('/',$db->Camp('apartat_nom_'.$lang,'apartat','apartat_id=1')); if(empty($_GET['p1'])){ $_GET['p1']=$db->Camp('apartat_mr_'.$lang,'apartat','apartat_id=1');} if(!empty($_GET['p1'])) $mod_fitxer=''; $primer_ruta = false;//ja hem afegit l'Inici $i=0; $surt=false; while(!empty($_GET['p'.($i+1)])) { if($i==0) $where=' AND apartat_apartat_fk IS NULL'; else $where=' AND apartat_apartat_fk='.$apt['apartat_id']; $i++; $db->ExecQuery('SELECT *, apartat_id, apartat_mod, apartat_fitxer, apartat_actiu_'.$lang.' AS apartat_actiu, apartat_nom_'.$lang.' AS apartat_nom, apartat_mr_'.$lang.' AS apartat_mr, apartat_title_'.$lang.' AS apartat_title, apartat_keywords_'.$lang.' AS apartat_keywords, apartat_description_'.$lang.' AS apartat_description FROM apartat WHERE apartat_mr_'.$lang.'=\''.$_GET['p'.$i].'\' '.$where.' '); if($db->num_resultats()==0) { $i--; $apt_fitxer=''; break; } else { $apt=$db->Fetch(); if ($apt['apartat_actiu']==0) { header('Location: /'); exit(); } //redirigim a el primer fill i no es productes /*if(empty($_GET['p'.($i+2)]) AND $apt['apartat_id']!=2){ $primer_fill=''; $primer_fill=$db->Camp('apartat_mr_'.$lang,'apartat','apartat_apartat_fk='.$apt['apartat_id'].' ORDER BY apartat_ordre ASC LIMIT 1'); if(!empty($primer_fill) AND empty($_GET['p2']) ){ header('Location: /'.$apt['apartat_mr_'.$lang].'/'.$primer_fill.'/'); #header('Location: /'.$apt['apartat_mr_'.$lang].'/'.$primer_fill.'/'); exit(); } }*/ if(!empty($apt['apartat_mod'])) $mod_fitxer=$apt['apartat_mod']; if(!empty($apt['apartat_fitxer'])) $apt_fitxer=$apt['apartat_fitxer']; else $apt_fitxer='apt_generic.php'; if(!empty($apt['apartat_title'])) $title=$apt['apartat_title']; else $title=$apt['apartat_nom']; if(!empty($apt['apartat_keywords'])) $keywords=$apt['apartat_keywords']; if(!empty($apt['apartat_description'])) $description=$apt['apartat_description']; $mr.=$apt['apartat_mr'].'/'; if($primer_ruta){ $ruta->addLink('',$apt['apartat_nom']); $primer_ruta = false; } else{ $ruta->addLink($mr,$apt['apartat_nom']); } } } if(!empty($mod_fitxer)) { include $mod_fitxer; }elseif($apt_fitxer=='apt_generic.php'){ include('mod_generic.php'); } if(empty($apt_fitxer)) { header('Location: /'); exit(); } unset($where); ob_start(); include 'plantilla.php'; ob_end_flush(); $db->close(); ?>